header_kakel_klinker.jpg

Miljö & Kvalitet

LidbergBygg hantverkare miljo

Miljöpolicy 2018

Miljötänkandet präglar våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi bedriver ett miljöarbete, som vi är stolta över och som skapar förtroende för vår verksamhet. Vi strävar efter att följa standarden ISO 14001 i vårt miljöarbete.

 • Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och dess påverkan på den inre och yttre miljön enligt våra fastställda miljömål med lagar och andra krav som miniminivå.
 • Vi stimulerar vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet genom utbildning och information.
 • Våra medarbetare ska, baserat på arbetsgivaransvar och eget personligt ansvar, ha en säker, utvecklande och hälsosam arbetsmiljö.
 • Vi ska arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av produkter , så att de blir väl anpassade till miljön.
 • Vi ska arbeta så att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.
 • Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
 • Vi ska hushålla med resurser och minska belastningen från transporter, samt förebygga föroreningar.
 • Vi ska upprätta miljömål i enlighet med denna policy och därmed verka för ständiga miljöförbättringar.
 • Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpolicy för alla medarbetare och intressenter.

Lilla Edet 2018-11-01

Johan Molin 
C.Lidberg Bygg AB

Kvalitetspolicy 2018

Vår helhetssyn på kvalitet har varit vårt mål under hela vårt företags verksamhet och kan väl dokumenteras av en allsidig referenslista.

Genom korta beslutsvägar och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning där alla tar ansvar i samverkan får vi nöjda kunder.

Så här fördelas ansvaret:

Johan molin har det övergripande ansvaret för det totala kvalitetsarbetet

 • Utformar kvalitetspolicyn samt införa riktlinjer och strategier och dessas tillämpning.
 • Formulerar ambitioner och mål för kvalitet.
 • Initierar och följer upp kvalitetsplaner.
 • Ansvarar för att kvalitetskrav förs över till UE/leverantörer vid upphandling.
 • Följer upp avvikelserapporter från UE.
 • Ansvarar för styrning, uppföljning och dokumentation.
 • Upprättar avvikelserapporter.

Yrkesarbetare

 • Ansvarar för kvalitet på eget arbete.
 • Medverkar vid beredning av arbetsmoment.
 • Medverkar vid upprättande av egenkontroll.
 • Kontrollerar eget arbete.
 • Rapporterar avvikelser.

Lilla Edet 2018-11-01

Johan Molin 
C. Lidberg Bygg AB

Arbetsmiljöpolicy

Inom C. Lidberg Bygg AB bedriver vi byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

 • Gällande lagstiftning skall vara nedre gräns för vårt arbete och vi skall sträva efter att ständigt förbättra genom erfarenhetsåterföring och utbildning.
 • Arbetsmiljön i C. Lidberg bygg ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på våra arbetsplatser ska vara god med hänsyn till arbetets natur.
 • Vi uppmuntrar engagemang från alla medarbetare och att de skall känna ansvar för arbetsmiljön. Påtalar när brister i arbetsmiljön påträffas och initierar förbättringar.
 • En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.
 • Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.
 • Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.

2016-02-16 Lilla Edet